Energetischetherapie-Leiden gevestigd aan Morskade 15 2332 GB Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
Energetischetherapie-Leiden.Morskade 15 2332 GB Leiden  tel. 06-444 33 955

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energetischetherapie-Leiden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Energetischetherapie-Leiden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het optekenen van jouw klachten / reden bezoek aan praktijk, voor opstellen behandelplan en verloop behandelingen met doel adequaat te kunnen werken
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Energetischetherapie-Leiden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals    gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Naast deze verplichting hebben wij ook te maken met de fiscale bewaarplicht van 7 jaar en een medische bewaarplicht van 15 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Energetischetherapie-Leiden neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Energetischetherapie-Leiden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
Persoonsgegevens voor behandelingen> Bewaartermijn: zolang bedrijfsvoering dit nodig acht
Persoonsgegevens in facturatie > Bewaartermijn: zolang bedrijfsvoering dit nodig acht
Personalia in correspondentie > Bewaartermijn: minder dan 2 jaar                         
Adres en contact gegevens in correspondentie > Bewaartermijn: minder dan 2 jaar    

    
Delen van persoonsgegevens met derden
Energetischetherapie-Leiden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Energetischetherapie-Leiden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energetischetherapie-Leiden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energetischetherapie-Leiden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens te sturen via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Energetischetherapie-Leiden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energetischetherapie-Leiden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn  aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.


Beveiliging
Energetischetherapie-Leiden heeft zijn computers waarop de digitale gegevens zichtbaar kunnen zijn beveiligd met een gecertificeerde virusscanner en een firewall. Fysieke dossiers of back-up medium waarop zich bestanden of zaken van derden kunnen bevinden zijn opgeborgen in een niet vrijelijk toegankelijke ruimte.

 

 


Privacy statement is opgemaakt in mei 2018

::::::::::::::::::::::::::::::

 

.